Dessa regler och villkor styr din användning av vår webbplats och genom att använda vår webbplats accepterar du dessa regler och villkor i sin helhet. Använd inte vår webbplats om du inte håller med om någon del av dessa villkor. Om inget annat anges äger vi eller våra licensgivare alla immateriella rättigheter till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan förbehålls alla dessa immateriella rättigheter. Du får visa, ladda ner för cachningssyfte och skriva ut sidor från webbplatsen för eget personligt bruk, med förbehåll för nedanstående begränsningar. You must not: (a) republish material from this website (including republication on another website); (b) sell, rent or otherwise sub-license material on the website; (c) reproduce, duplicate, copy or otherwise exploit material on our website for a commercial purpose; (d) edit or otherwise modify any material on the website; or (e) redistribute material from this website [except for content specifically and expressly made available for redistribution]. Informationen på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt och du bekräftar att det anses orimligt att hålla oss ansvariga med avseende på denna webbplats och informationen på denna webbplats. Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt kan vi inte garantera att den är fullständig eller korrekt, vi åtar oss inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss från alla utfästelser, garantier och villkor (inklusive, utan begränsning, de villkor som följer av lag om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ändamålet och användning av rimlig försiktighet och kompetens). Vårt ansvar är begränsat och undantaget i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster eller skador som uppstår enligt dessa villkor eller i samband med vår webbplats, oavsett om de uppstår genom skadeståndsansvar, avtal eller på annat sätt. Utan att begränsa den allmänna giltigheten av ovanstående undantag, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust av vinst, kontrakt, affärer, goodwill, data, inkomst, intäkter eller förväntade besparingar som uppstår under villkor eller i anslutning till vår webbplats, vare sig direkt eller indirekt, och oavsett om det uppstår genom skadeståndsskyldighet, kontrakt eller på annat sätt. Emellertid ska inget i dessa villkor utesluta eller begränsa vårt ansvar avseende bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakats av vår försumlighet, eller för något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag. Vi kan komma att revidera dessa villkor vid behov. Vänligen kontrollera den här sidan regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen. Dessa villkor, tillsammans med vår integritetspolicy, utgör hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till din användning av vår webbplats, och ersätter alla tidigare avtal med avseende på din användning av webbplatsen. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med brittisk lag, och alla tvister som rör dessa villkor ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Storbritannien.