TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS The customer’s attention is drawn in particular to the provisions of clause 10. 1. INTERPRETATION 1.1 Definitions: Astrak:  Astrak Group Limited, bildat och registrerat i Skottland med organisationsnummer SC468615, med säte på Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, Kirkcaldy, KY1 3PD tillsammans med alla koncernbolag, alla dess dotterbolag eller holdingbolag från tid till annan, och alla dotterbolag till holdingbolag från tid till annan, inklusive (men inte begränsat till) Astrak UK. Limited (SC460501), Bolagets internationella enheter i Frankrike, Tyskland och Danmark. Arbetsdag: en dag (annan än lördag, söndag eller allmän helgdag) då banker i Skottland är öppna för verksamhet. Villkor: de villkor som anges i detta dokument. Avtal: avtalet mellan Astrak och Kunden om försäljning och köp av Varorna i enlighet med dessa Villkor. Kund: den person eller det företag som köper Varor från Astrak. Force Majeure: en händelse eller omständighet utanför en parts rimliga kontroll. Varor: varor (eller del av vara) som beställs från Astrak. Tolkning:

(a) en hänvisning till en lag eller en lagbestämmelse är en hänvisning till en sådan lag eller bestämmelse i dess ändrade eller återinförda version. En hänvisning till en stadga eller lagbestämmelse omfattar all underordnad lagstiftning som utfärdats enligt den stadgan eller lagbestämmelsen, med ändringar eller förnyade ikraftträdandedatum.

(b) varje fras som inleds med termerna inklusive, inkludera, i synnerhet eller något liknande uttryck skall tolkas som illustrativ och skall inte begränsa innebörden av de ord som föregår dessa termer.

(c) en hänvisning till skrift eller skrivet inkluderar e-post.

2. AVTALSGRUND

2.1 Dessa Villkor gäller för Avtalet och utesluter alla andra villkor som Kunden försöker införa eller införliva, eller som är underförstådda genom handel, sedvänja, praxis eller affärsförfarande.

2.2 En beställning av Varorna utgör ett erbjudande från Kunden att köpa Varorna i enlighet med dessa Villkor. Kunden ansvarar för att villkoren för beställningen av Varorna och alla tillämpliga specifikationer av Varorna är fullständiga och korrekta.

2.3 Beställningen av Varorna skall anses vara accepterad först när Astrak har utfärdat en accept av beställningen, vid vilken tidpunkt Avtalet skall börja gälla.

2.4 Kunden avstår från all rätt att åberopa något villkor som har godkänts, levererats med eller ingår i Kundens dokument som är oförenligt med dessa Villkor.

2.5 Alla prover, ritningar, beskrivande material eller reklam som Astrak producerat och alla beskrivningar eller illustrationer som finns i Astraks kataloger eller broschyrer produceras endast i syfte att ge en ungefärlig uppfattning om de varor som omnämns i dem. De skall inte utgöra en del av avtalet eller ha någon avtalsenlig verkan.

2.6 Varje offert avseende Varorna som lämnas av Astrak ska inte utgöra ett erbjudande.

3. GOODS

Astrak förbehåller sig rätten att ändra specifikationen av Varorna om det krävs enligt tillämpliga lagstadgade krav eller myndighetskrav.

4. LEVERANS

4.1 Leveransen är slutförd när lossningen av Varorna på Leveransplatsen är slutförd.

4.2 Alla datum som anges för leverans är endast ungefärliga och leveranstiden är inte av avgörande betydelse.

4.3 Astrak ska inte hållas ansvarigt för: (i) underlåtenhet att leverera Varan, (ii) försening i leverans av Varan som beror på Force Majeure eller (iii) Kundens underlåtenhet att förse Astrak med tillfredsställande leveransinstruktioner eller andra instruktioner som är relevanta för leveransen av Varan.

5. KVALITET

5.1 Om inte annat följer av punkt 3 garanterar Astrak att Varorna vid leverans och under den garantiperiod som angetts för Kunden vid varje tidpunkt innan Avtalet ingicks (“garantiperioden”) skall:

(a) i allt väsentligt överensstämmer med beskrivningen, och

(b) vara fria från väsentliga defekter i konstruktion, material och utförande.

5.2 Med förbehåll för punkt 3 om:

(a) Kunden skriftligen meddelar Astrak inom garantiperioden att vissa eller alla Varor inte överensstämmer med den garanti som anges i punkt 1;

(b) Astrak ges en rimlig möjlighet att undersöka sådana varor; och

(c) sådana Varor returneras till Astraks affärsställe (på Astraks bekostnad),

Astrak ska, efter eget gottfinnande, reparera eller byta ut den defekta Varan eller återbetala hela priset för den defekta Varan.

5.3 Astrak ska inte hållas ansvarig för att Varorna inte uppfyller den garanti som anges i punkt 1 i något av följande fall:

(a) Kunden använder Varorna ytterligare efter att ha meddelat om detta i enlighet med punkt 2;

(b) felet beror på att Kunden underlåtit att följa Astraks instruktioner avseende förvaring, driftsättning, installation, användning och underhåll av Varorna eller (om sådana saknas) god affärssed avseende desamma;

(c) felet uppstår till följd av att Astrak har följt någon specifikation som tillhandahållits av Kunden;

(d) Kunden ändrar eller reparerar sådan Vara utan skriftligt medgivande från Astrak;

(e) Kunden använder sådana Varor på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed;

(f) felet uppstår till följd av normalt slitage, avsiktlig skada, försumlighet eller onormala lagrings- eller arbetsförhållanden; eller

(g) Varorna skiljer sig från sin beskrivning till följd av ändringar som gjorts för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga lagstadgade eller regulatoriska krav.

5.4 Med undantag för vad som anges i denna punkt 5 skall Astrak inte ha något ansvar gentemot Kunden avseende Varornas bristande överensstämmelse med den garanti som anges i punkt 1.

(a) De villkor som följer av punkterna 13-15 i Storbritanniens utfärdade Sale of Goods Act 1979 är, i den utsträckning som lagen tillåter, undantagna från Avtalet.

(b) Dessa villkor skall tillämpas på reparerade eller utbytta Varor som levereras av Astrak.

6. RETUR AV VAROR

6.1 Om inte annat följer av punkt 1 förbehåller sig Astrak rätten att återbetala priset för Varor under omständigheter där det inte har förekommit något brott mot garantin i punkt 5.1 och Kunden har ändrat sig beträffande Varorna.

6.2 Med förbehåll för punkt 3 om:

(a) Kunden skriftligen meddelar Astrak inom 30 dagar från leveransdatumet att han önskar återlämna Varorna;

(b) Astrak ges en rimlig möjlighet att undersöka sådana Varor;

(c) Kunden returnerar allt pappersarbete, inklusive ordernummer och returnummer; och

(d) sådana Varor returneras till Astraks affärsställe inom 90 dagar från leveransdatumet (på Kundens bekostnad),

Astrak ska, efter eget gottfinnande, återbetala priset för Varorna med avdrag för den “lagerhållningsavgift” som anges i punkt 6.4 nedan.

6.3 Kunden ska inte ha rätt till återbetalning av priset för Varor i något av följande fall:

(a) Kunden använder Varorna ytterligare efter att ha meddelat om detta i enlighet med punkt 2;

(b) Kunden ändrar eller reparerar Varorna;

(c) Kunden använder sådana Varor på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed;

(d) Varorna inte är i gott eller återförsäljningsbart skick; eller

(e) Varorna avviker från deras beskrivning.

6.4 Astrak har rätt att tillämpa en ” lagerhållningskostnad” på priset för Varorna enligt följande:

(a) 10 % av priset för de returnerade Varorna skall tillämpas om Varorna returneras inom 30 dagar från leveransdatumet; och

(b) 25 % av det totala priset för de returnerade Varorna skall tillämpas om Varorna returneras mellan 31 och 90 dagar efter leveransdatumet.

7. TITEL OCH RISK

7.1 Risken för Varorna övergår till Kunden när leveransen är slutförd.

7.2 Äganderätten till Varorna övergår inte till Kunden förrän Astrak har erhållit full betalning (kontant eller med avräknade medel) för Varorna och alla andra varor som Astrak har levererat till Kunden och för vilka betalning har förfallit, i vilket fall äganderätten till Varorna övergår vid tidpunkten för betalning av alla sådana belopp.

7.3 Till dess att äganderätten avseende Varorna har övergått till Kunden ska Kunden:

(a) om så är lämpligt, lagra Varorna separat från alla andra varor som innehas av Kunden så att de förblir lätt identifierbara som Astraks egendom;

(b) inte avlägsna, förvanska eller dölja något identifieringsmärke eller förpackning på eller relaterat till Varorna så långt det är möjligt;

(c) hålla Varorna i tillfredsställande skick och hålla dem försäkrade mot alla risker för deras fulla pris från leveransdatumet;

(d) omedelbart meddela Astrak om det blir föremål för någon av de händelser som anges i punk 1; och

(e) ge Astrak sådan information om Varorna som Astrak från tid till annan kan komma att kräva.

7.4 Om inte annat följer av punkt 5 får Kunden sälja eller använda Varorna inom ramen för sin normala affärsverksamhet (men inte på annat sätt) innan Astrak erhåller betalning för Varorna. Om Kunden säljer Varorna vidare innan denna tidpunkt skall dock äganderätten till Varorna övergå från Astrak till Kunden omedelbart före den tidpunkt då Kundens vidareförsäljning sker.

7.5 Om kunden, innan äganderätten till varorna övergår till kunden, drabbas av någon av de händelser som anges i punkt 1 ska Astrak, utan att begränsa någon annan rättighet eller gottgörelse som Astrak kan ha:

(a) Kundens rätt att återförsälja Varorna eller använda dem inom ramen för sin normala affärsverksamhet upphör omedelbart; och

(b) Astrak kan när som helst:

(i) kräva att Kunden levererar alla Varor i sin ägo som inte har sålts vidare eller oåterkalleligen införlivats i en annan produkt; och

(ii) om Kunden underlåter att göra detta utan dröjsmål, gå in i Kundens eller tredje parts lokaler där Varorna förvaras för att återta dem.

8. PRIS OCH BETALNING

8.1 Priset för Varorna ska vara det pris som meddelas Kunden vid tidpunkten för godkännande av beställningen.

8.2 Astrak kan, genom att meddela Kunden när som helst före leverans, höja priset på Varorna för att återspegla en ökning av kostnaden för Varorna som beror på:

(a) faktorer utanför Astraks kontroll (inklusive valutakursförändringar, ökade skatter och avgifter samt ökade kostnader för arbetskraft, material och andra tillverkningskostnader);

(b) Kundens begäran om ändring av leveransdatum, kvantiteter eller typer av beställda Varor; eller

(c) försening orsakad av instruktioner från Kunden eller underlåtenhet av Kunden att ge Astrak adekvat eller korrekt information eller instruktioner.

8.3 Priset för Varorna ska anges tillsammans med eventuella belopp avseende mervärdesskatt (moms). Alla andra tillämpliga avgifter såsom transportavgifter och eventuella kostnader och avgifter för förpackning och försäkring ska också specificeras på en faktura.

8.4 Astrak kan fakturera Kunden för Varorna på eller när som helst efter att Varorna avsänts.

8.5 Förutom i de fall Kunden har ett kreditkonto hos Astrak, skall betalning erläggas i samband med beställning av Varorna. Om Kunden har ett kreditkonto förfaller betalningen den sista dagen i den efterföljande månaden efter den månad då fakturan är daterad.   Alla betalningsdatum skall anges på varje faktura som utfärdas till Kunden.

8.6 Betalning skall ske till det bankkonto som skriftligen angivits av Astrak. Tidsfristen för betalning är av yttersta vikt.

8.7 8.7 Om Kunden underlåter att erlägga betalning till Astrak enligt Avtalet senast på förfallodagen, förbehåller sig Astrak rätten att debitera ränta på det försenade beloppet med 4 % per år över HSBC:s basränta vid var gällande tidpunkt. Sådan ränta skall löpa dagligen från förfallodagen till dess att betalning sker av det förfallna beloppet, oavsett om detta sker före eller efter ett domstolsavgörande. Kunden skall betala räntan tillsammans med det förfallna beloppet.

8.8 Kunden ska betala alla belopp som ska betalas enligt Avtalet i sin helhet utan kvittningsanspråk, motkrav, avdrag eller fördröjning (med undantag för avdrag eller fördröjning som krävs enligt lag). Astrak får när som helst, utan att begränsa andra rättigheter eller anspråk som Astrak kan ha, kvitta belopp som Kunden är skyldig Astrak mot belopp som Astrak skall betala till Kunden.

9. UPPSÄGNING

9.1 Utan att begränsa sina övriga rättigheter eller anspråk får Astrak säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden om:

(a) Kunden bryter väsentligt mot något villkor i Avtalet och (om sådant avtalsbrott kan korrigeras) underlåter att korrigera detta avtalsbrott inom 60 dagar från det att parten skriftligen underrättats om att så ska ske;

(b) Kunden vidtar något steg eller någon åtgärd i samband med att Kunden försätts i konkurs, provisorisk likvidation eller ackord med sina borgenärer (annat än i samband med en solvent omstrukturering), likvideras (frivilligt eller efter beslut av domstol, såvida det inte är i syfte att genomföra en solvent omstrukturering), får en förvaltare utsedd för någon av sina tillgångar eller upphör att bedriva sin verksamhet eller, om steget eller åtgärden vidtas i en annan jurisdiktion, i samband med något motsvarande förfarande i den relevanta jurisdiktionen;

(c) Kunden avbryter, hotar att avbryta, upphör eller hotar att upphöra med att bedriva hela eller en väsentlig del av sin verksamhet; eller

(d) Kundens finansiella ställning försämras i sådan utsträckning att Astrak anser att Kundens förmåga att på ett tillfredsställande sätt fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet har äventyrats.

9.2 Utan att begränsa sina övriga rättigheter eller påföljder får Astrak avbryta tillhandahållandet av Varorna enligt Avtalet eller något annat avtal mellan Kunden och Astrak om Kunden drabbas av någon av de händelser som anges i punkt 1 a till punkt 9.1 d, eller Astrak rimligen tror att Kunden kommer att drabbas av någon av dem, eller om Kunden underlåter att betala något belopp som skall betalas enligt detta Avtal på förfallodagen för betalningen.

9.3 Utan att begränsa sina övriga rättigheter eller anspråk får Astrak säga upp avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Kunden om Kunden underlåter att betala något belopp som skall betalas enligt avtalet på förfallodagen för betalningen.

9.4 Vid uppsägning av avtalet av någon anledning skall Kunden omedelbart till Astrak betala alla Astraks utestående obetalda fakturor och ränta tillsammans med alla kostnader och utgifter som Astrak skäligen ådragit sig i samband med indrivning av betalning av sådana utestående belopp som Kunden är skyldig att betala.

9.5 Uppsägning av avtalet ska inte påverka parternas rättigheter och anspråk som har uppkommit vid uppsägningen, inklusive rätten att kräva skadestånd för överträdelse av detta avtal som förelåg vid eller före uppsägningsdatumet.

9.6 Varje del av Avtalet som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta att gälla vid eller efter uppsägning ska fortsätta att gälla fullt ut.

10. ANSVARSFRISKRIVNING

10.1 Inget i dessa Villkor skall begränsa eller utesluta Astraks ansvar för:

a) dödsfall eller personskada som orsakats av dess försumlighet eller försumlighet hos dess anställda, ombud eller underleverantörer (i tillämpliga fall);

b) bedrägeri eller bedräglig förvanskning;

(c) överträdelse av de villkor som följer av sektion 12 i Sale of Goods Act 1979;

d) defekta produkter enligt Consumer Protection Act 1987, eller

(e) varje omständighet för vilken det skulle vara rättsstridigt för Astrak att utesluta eller begränsa ansvar.

10.2 Med förbehåll för punkt 1:

Astrak ska under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot Kunden, vare sig på grund av avtal, skadeståndsgrundande handling (inklusive försumlighet), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, för någon förlust av vinst, eller någon indirekt förlust eller följdförlust som uppkommer enligt eller i samband med Avtalet; och

(b) (b) Astraks totala ansvar gentemot Kunden för alla andra förluster som uppkommer enligt eller i samband med Avtalet, oavsett om det gäller avtal, skadeståndsgrundande händelse (inklusive oaktsamhet), överträdelse av lagstadgad skyldighet eller annat, skall under inga omständigheter överstiga 100 % av priset för Varorna.

11. Om Kunden är ett aktiebolag och inte en enskild näringsidkare eller ett handelsbolag, kommer Astrak att agera på grundval av att alla styrelseledamöter i aktiebolaget är gemensamt och solidariskt ansvariga för priset på Varorna. Detta gäller oavsett när en styrelseledamot utses till bolaget. Styrelseledamöterna i aktiebolaget är solidariskt ansvariga så länge en faktura är utestående och så länge villkoren i detta Avtal gäller, enligt ovan. Dessa bestämmelser skall äga motsvarande tillämpning om Kunden är ett kommanditbolag. 12. Ingen av parterna ska anses ha brutit mot detta Avtal eller vara ansvarig för försening eller underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter enligt detta Avtal om sådan försening eller underlåtenhet beror på en Force Majeure. Om förseningen eller utebliven fullbordan varar i 3 månader, får den part som inte berörs säga upp Avtalet genom att skriftligen underrätta den berörda parten om detta med 4 veckors varsel. 13. 13.1 Överlåtelse och andra transaktioner

(a) Astrak kan när som helst överlåta, överföra, pantsätta, belasta, utkontraktera eller på annat sätt hantera alla eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet.

(b) Kunden får inte överlåta, överföra, pantsätta, belasta, utkontraktera, bilda en stiftelse över eller på annat sätt hantera någon eller några av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan Astraks föregående skriftliga medgivande.

13.2 Sekretess

(a) Parterna förbinder sig att inte vid något tillfälle lämna ut konfidentiell information om den andra partens verksamhet, affärer, kunder, klienter eller leverantörer eller om någon medlem i den koncern som den andra parten tillhör, förutom vad som är tillåtet enligt punkt 2(b).

(b) Parterna får lämna ut den andra partens konfidentiella information:

(i) till dess anställda, ledning, representanter eller rådgivare som behöver känna till sådan information i syfte att utöva partens rättigheter eller fullgöra dess skyldigheter enligt eller i samband med detta Avtal. Varje part ska säkerställa att dess anställda, ledning, representanter eller rådgivare till vilka de lämnar ut den andra partens konfidentiella information följer denna punkt 2; och

(ii) enligt vad som kan krävas enligt lag, av en behörig domstol eller av en statlig myndighet eller tillsynsmyndighet.

(c) Parterna får inte använda den andra partens konfidentiella information för något annat ändamål än för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt eller i samband med detta Avtal.

13.3 Fullständigt avtal

(a) Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan parterna och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, utfästelser och överenskommelser mellan dem, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende dess innehåll.

(b) Parterna samtycker till att de inte ska ha några ersättningsanspråk avseende uttalanden, framställningar, försäkringar eller garantier (oavsett om de gjorts oskyldigt eller av oaktsamhet) som inte anges i detta Avtal. Parterna är överens om att de inte ska kunna göra anspråk på ersättning för oskyldig eller försumlig felaktig framställning eller försumlig felaktig uppgift grundad på något uttalande i detta Avtal.

13.4 Ändringar. Ingen ändring av detta Avtal ska vara giltig om den inte är skriftlig och undertecknad av parterna (eller deras behöriga företrädare).

13.5 Undantag. En parts underlåtenhet eller dröjsmål med att utöva en rättighet enligt Avtalet eller enligt lag ska inte utgöra ett undantag från denna eller någon annan rättighet eller åtgärd, och ska inte heller hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av denna eller någon annan rättighet eller åtgärd. Inget enskilt eller partiellt utövande av en sådan rättighet eller åtgärd ska hindra eller begränsa det fortsatta utövandet av den eller någon annan rättighet eller åtgärd.

13.6 Avskiljning. Om någon punkt eller delpunkt i Avtalet är eller blir ogiltig, olaglig eller inte kan verkställas, ska den ändras i den minsta utsträckning som krävs för att göra den giltig, laglig och verkställbar. Om en sådan ändring inte är möjlig, ska den berörda punkten eller delpunkten anses vara struken. Ändring eller strykning av en punkt eller delpunkt enligt denna punkt ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av övriga delar av Avtalet.

13.7 Meddelanden

(a) Alla meddelanden eller annan kommunikation som ges till en part enligt eller i samband med Avtalet ska vara skriftliga och adresserade till den parten på dess säte (om det är ett företag) eller dess huvudsakliga verksamhetsställe (i annat fall) eller annan adress som parten kan ha angett till den andra parten skriftligen i enlighet med denna punkt, och ska levereras personligen, skickas med postförskott eller budtjänst nästa arbetsdag, kommersiell kurir eller e-post.

(b) Ett meddelande eller annan kommunikation ska anses ha mottagits: om det levereras personligen, när det lämnas på den adress som avses i punkt 7(a); om det skickas med postförskott eller annan budtjänst nästa arbetsdag, kl. 09.00 den andra arbetsdagen efter avsändandet; om det levereras med kommersiell kurir, på det datum och vid den tidpunkt som kurirens mottagningsbevis undertecknas; eller, om det skickas med e-post, en arbetsdag efter att det skickats.

(c) Villkoren i denna punkt skall inte tillämpas på delgivning av rättegångshandlingar eller andra handlingar i en rättslig process.

13.8 Tredje parts rättigheter. Ingen annan än en part i detta Avtal och deras godkända företrädare skall ha någon rätt att genomdriva något av dess villkor. 13.9 Tillämplig lag. Avtalet och alla tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess föremål eller utformning, ska regleras av och tolkas i enlighet med skotsk lag. 13.10 Jurisdiktion. Varje part samtycker oåterkalleligen till att de skotska domstolarna ska ha exklusiv behörighet att avgöra eventuella tvister eller anspråk (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) som uppstår ur eller i samband med detta avtal eller dess ämne eller bildande.