TERMS AND CONDITIONS FOR THE SUPPLY OF GOODS The customer’s attention is drawn in particular to the provisions of clause 10. 1. INTERPRETATION 1.1 Definitions: Astrak:  Astrak Group Limited er stiftet og registreret i Skotland med virksomhedsnummer SC468615, hvis hjemsted er Wheatfield Road, Dunnikier Business Park, Kirkcaldy, KY1 3PD sammen med ethvert koncernselskab, datterselskab eller holdingselskab, herunder (men ikke begrænset til) Astrak UK. Limited (SC460501), selskabets internationale enheder i Frankrig, Tyskland og Danmark. Arbejdsdag: Dage (med undtagelse af lørdage, søndage og helligdage), hvor banker i Skotland er åbne. Betingelser: De vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument. Kontrakt: Aftalen mellem Astrak og kunden om køb og salg af varer i overensstemmelse med disse betingelser. Kunde: Den person eller virksomhed, der køber varer fra Astrak. Force majeure: En hændelse eller omstændighed, som opstår uden for en parts rimelige kontrol. Varer: Varerne (eller dele heraf) bestilt hos Astrak. Fortolkning:

a) en henvisning til en lov eller lovbestemmelse er en henvisning til en sådan lov eller bestemmelse som ændret eller vedtaget på ny. En henvisning til en lov eller lovbestemmelse omfatter enhver underordnet lovgivning, der er vedtaget i henhold til denne lov eller lovbestemmelse, som ændret eller vedtaget på ny.

b) enhver sætning, der indledes med udtrykkene ”herunder”, ”navnlig” eller lignende udtryk, skal opfattes som illustrativ og må ikke begrænse betydningen af de ord, der går forud for disse udtryk.

(c) en henvisning til ”skriftlig” eller ”skrift” inkluderer e-mails.

2. KONTRAKTENS OMFANG

2.1 Disse betingelser gælder for kontrakten med udelukkelse af andre vilkår, som kunden søger at pålægge eller indarbejde, eller som er underforstået af handel, sædvane, praksis eller handelsforløb.

2.2 En ordre på varerne udgør et tilbud fra kunden om at købe varerne i overensstemmelse med disse betingelser. Kunden er ansvarlig for at sikre, at vilkårene for ordren på varerne og enhver gældende specifikation af varerne er fuldstændige og nøjagtige.

2.3 Ordren på varerne anses først for accepteret, når Astrak udsteder en accept af ordren, og på dette tidspunkt træder kontrakten i kraft.

2.4 Kunden giver afkald på alle rettigheder, som måtte følge af ethvert vilkår, der er anført i, fremgår af eller er indeholdt i dokumenter fra kunden, der er uforenelige med disse betingelser.

2.5 Alle prøver, tegninger, beskrivelser eller reklamer produceret af Astrak og beskrivelser eller illustrationer indeholdt i Astraks kataloger eller brochurer produceres udelukkende med det formål at give en omtrentlig idé om de varer, der er beskrevet heri. De må ikke udgøre en del af kontrakten eller have nogen kontraktmæssig virkning.

2.6 En prisangivelse på varerne, som er afgivet af Astrak, udgør ikke et egentligt tilbud.

3. GOODS

Astrak forbeholder sig retten til at ændre specifikationen af varerne, hvis dette forlanges som følge af gældende lovmæssige eller juridiske krav.

4. LEVERING

4.1 Levering er afsluttet, når aflæsning af varerne er sket på leveringsstedet.

4.2 Eventuelle leveringsdatoer er kun omtrentlige, og leveringstidspunktet vil ikke være af afgørende betydning.

4.3 Astrak er ikke ansvarlig for: (i) manglende levering af varerne; (ii) forsinkelser i leveringen af varerne, der skyldes force majeure, eller (iii) kundens undladelse af at give Astrak fyldestgørende instruktioner til leveringen eller andre instruktioner, der er relevante for leveringen af varerne.

5. KVALITET

5.1 Med forbehold af punkt 3 garanterer Astrak, at varerne ved levering og i garantiperioden, som er meddelt kunden, før kontrakten indgås, skal:

a) i alle væsentlige henseender være i overensstemmelse med beskrivelsen heraf og

b) være fri for konstruktions-, materiale- og fabrikationsfejl.

5.2 Med forbehold af punkt 3 – hvis:

(a) kunden skriftligt meddeler Astrak inden for garantiperioden, at nogle eller alle varerne ikke overholder garantien anført i punkt 1;

(b) Astrak får rimelig mulighed for at undersøge de pågældende varer; og

(c) disse varer returneres til Astraks forretningssted (for Astraks regning),

skal Astrak efter eget valg reparere eller erstatte de defekte varer eller refundere den fulde pris af de defekte varer.

5.3 Astrak er ikke ansvarlig for varernes manglende overholdelse af garantien anført i punkt 1 i følgende tilfælde:

(a) kunden gør fortsat brug af varerne efter at have givet meddelelse herom i henhold til punkt 2;

(b) manglen er opstået som følge af, at kunden ikke har fulgt Astraks instruktioner for opbevaring, idriftsættelse, installation, brug og vedligeholdelse af varerne eller tilsidesættelse af god handelspraksis;

(c) manglen er opstået som følge af Astraks overholdelse af specifikationer udleveret af kunden;

(d) kunden ændrer eller reparerer varerne uden skriftligt samtykke fra Astrak;

(e) kunden anvender varerne i overensstemmelse med almindelig god handelspraksis;

(f) manglen er opstået som følge af almindelig slitage, forsætlig skade, uagtsomhed eller unormale opbevarings- eller arbejdsforhold; eller

(g) varerne adskiller sig fra deres beskrivelse som følge af ændringer, der er foretaget for at sikre, at de overholder gældende lov- eller myndighedskrav.

5.4 Bortset fra de i punkt 5 nævnte bestemmelser påtager Astrak sig intet ansvar over for kunden i forbindelse med varernes manglende overholdelse af garantien som anført i punkt 1.

(a) De vilkår, der er anført i afsnit 13 til 15 i Sale of Goods Act 1979 (lov om salg af varer), er i videst muligt omfang, det er tilladt ved lov, udelukket fra kontrakten.

(b) Disse betingelser gælder for alle reparerede eller ombyttede varer, der leveres af Astrak.

6. RETURNERING AF VARER

6.1 Med forbehold af punkt 1 forbeholder Astrak sig retten til at refundere prisen på varer under omstændigheder, hvor der ikke har været nogen misligholdelse af garantien i punkt 5.1, og kunden har skiftet mening med hensyn til varerne.

6.2 Med forbehold af punkt 3 – hvis:

(a) kunden giver skriftlig meddelelse til Astrak inden for 30 dage efter leveringsdatoen om deres ønske om at returnere varerne;

(b) Astrak får rimelig mulighed for at undersøge varerne;

(c) kunden returnerer alle dokumenter, herunder ordrenummer og retur-autorisationsnummer; og

(d) disse varer returneres til Astraks forretningssted inden for 90 dage efter leveringsdatoen (for kundens regning),

refunderer Astrak efter eget valg varens pris fratrukket ‘genopfyldningsgebyret’, der er angivet i punkt 6.4 nedenfor.

6.3 Kunden er ikke berettiget til refusion af varens pris i følgende tilfælde:

(a) kunden gør fortsat brug af varerne efter at have givet meddelelse herom i henhold til punkt 2;

(b) kunden ændrer eller reparerer de pågældende varer;

(c) kunden anvender varerne i overensstemmelse med almindelig god handelspraksis;

(d) varerne er ikke i god eller videresælgelig stand; eller

(e) varerne adskiller sig fra deres beskrivelse.

6.4 Astrak er berettiget til at pålægge følgende ‘genopfyldningsgebyr’ ud fra varernes pris:

(a) 10% af prisen på de returnerede varer, hvis varerne returneres inden for 30 dage efter leveringsdatoen; og

(b) 25% af den samlede pris for de returnerede varer, hvis varerne returneres mellem 31 og 90 dage fra leveringsdatoen.

7. EJENDOMSRET OG RISIKO

7.1 Risikoen for varerne overgår til kunden ved leveringen.

7.2 Ejendomsretten til varerne overgår ikke til kunden, før Astrak modtager fuld betaling (kontant eller i form af disponible midler) for varerne og eventuelle andre varer, som Astrak har leveret til kunden, og som er forfaldne til betaling. Ejendomsretten til varerne vil da overgå til kunden på tidspunktet, hvor alle beløb er betalt.

7.3 Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til kunden, skal kunden:

(a) hvis det er relevant, opbevare varerne adskilt fra kundens andre varer, så varerne let kan identificeres som Astraks ejendom;

(b) i videst muligt omfang undlade at fjerne, ødelægge eller skjule identifikationsmærker eller emballage på eller relateret til varerne;

(c) holde varerne i en tilfredsstillende stand og forsikret mod alle risici for deres fulde pris fra leveringsdatoen;

(d) straks underrette Astrok, hvis der indtræffer nogle af de i punkt 1 anførte omstændigheder; og

(e) give Astrak oplysninger vedrørende varerne på Astraks forlangende.

7.4 Med forbehold af punkt 5 kan kunden videresælge eller anvende varerne som led i sin normale forretning (men ikke på anden måde), før Astrak modtager betaling for varerne. Men hvis kunden videresælger varerne før dette tidspunkt, overgår ejendomsretten til varerne fra Astrak til kunden umiddelbart før det tidspunkt, hvor kundens videresalg finder sted.

7.5 Hvis kunden, inden ejendomsretten til varerne overgår til kunden, udsættes for nogle af de i punkt 1 anførte hændelser, kan Astrak da uden begrænsning af andre rettigheder eller retsmidler:

(a) bringe kundens ret til at videresælge varerne eller bruge dem som led i den normale drift til ophør øjeblikkeligt; og

(b) Astrak kan til enhver tid:

(i) kræve, at kunden udleverer alle varer i sin besiddelse, der ikke er blevet videresolgt eller uigenkaldeligt inkorporeret i et andet produkt; og

(ii) hvis kunden undlader at gøre dette straks, skaffe sig adgang til kundens eller tredjeparts lokaliteter, hvor varerne opbevares, med henblik på udlevering.

8. PRIS OG BETALING

8.1 Varernes pris er den pris, der meddeles kunden på tidspunktet for accept af ordren.

8.2 Astrak kan ved at give meddelelse til kunden på ethvert tidspunkt før levering af varerne forhøje prisen på varerne for at afspejle enhver stigning i omkostningerne på varerne, der skyldes:

a) faktorer, som ligger uden for Astraks kontrol (herunder valutakursudsving, stigninger i skatter og afgifter samt stigninger i arbejdsomkostninger, materialer og andre produktionsomkostninger);

(b) anmodning fra kunden om at ændre leveringsdato(er) eller mængder eller typer af bestilte varer; eller

(c) forsinkelser forårsaget af instruktioner fra kunden eller kundens undladelse af at give Astrak tilstrækkelige eller nøjagtige oplysninger eller instruktioner.

8.3 Prisen på varerne skal angives sammen med eventuel merværdiafgift (moms). Alle øvrige omkostninger såsom transportomkostninger samt omkostninger til emballage og forsikring skal også angives på fakturaen.

8.4 Astrak kan fakturere kunden for varerne på tidspunktet for eller efter afsendelse af varerne.

8.5 Medmindre kunden har en kreditkonto hos Astrak, vil betaling ske på tidspunktet for bestilling af varerne. Hvis kunden har en kreditkonto, forfalder betalingen den sidste dag i måneden efter den måned, hvor fakturaen er dateret.   Alle betalingsdatoer skal angives på hver faktura, der udstedes til kunden.

8.6 Betaling skal ske til den bankkonto, som Astrak skriftligt har angivet. Betalingstidspunktet er af afgørende betydning.

8.7 Hvis kunden ikke foretager nogen betaling til Astrak i henhold til kontrakten inden forfaldsdatoen, forbeholder Astrak sig retten til at opkræve renter af det forfaldne beløb med en sats på 4% om året over HSBC’s basisrente. Disse renter påløber dagligt fra forfaldsdagen og indtil den faktiske betaling af det forfaldne beløb, enten før eller efter afgørelsen. Kunden skal betale renterne sammen med det forfaldne beløb.

8.8 Kunden skal betale alle skyldige beløb i henhold til kontrakten fuldt ud og uden modregning, modkrav, fradrag eller tilbageholdelse (bortset fra fradrag eller tilbageholdelse krævet ved lov). Astrak kan til enhver tid, uden begrænsning af andre rettigheder eller retsmidler, som Astrak måtte have, modregne ethvert beløb, som kunden skylder Astrak, i ethvert beløb, som Astrak skylder kunden.

9. OPSIGELSE

9.1 Uden begrænsning af sine øvrige rettigheder eller retsmidler kan Astrak opsige denne kontrakt med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig meddelelse til kunden, hvis:

(a) kunden begår en væsentlig misligholdelse af et vilkår i kontrakten og (hvis en sådan overtrædelse kan afhjælpes) undlader at afhjælpe denne overtrædelse inden for 60 dage, efter at den pågældende part er blevet underrettet skriftligt herom;

(b) kunden tager skridt eller træffer foranstaltninger i forbindelse med sin betalingsstandsning, sin foreløbige likvidation eller enhver akkord eller ordning med sine kreditorer (bortset fra i forbindelse med en solvent rekonstruktion), likvidation (enten frivilligt eller efter rettens kendelse, medmindre det sker med henblik på en solvent rekonstruktion), får udpeget en kurator for sine aktiver eller ophører med at drive virksomhed, eller hvis skridtet eller handlingen træffes i en anden jurisdiktion i forbindelse med en tilsvarende procedure i den relevante jurisdiktion;

(c) kunden suspenderer, truer med at suspendere, ophører med eller truer med at ophøre med at udføre hele eller en væsentlig del af sin virksomhed; eller

(d) kundens økonomiske situation forværres i en sådan grad, at Astrak kan betvivle kundens evne til i tilstrækkelig grad at opfylde sine forpligtelser i henhold til kontrakten.

9.2 Uden begrænsning af sine øvrige rettigheder eller retsmidler kan Astrak suspendere leveringen af varerne i henhold til kontrakten eller enhver anden kontrakt mellem kunden og Astrak, hvis kunden udsættes for nogle af de i punkt 1(a) til punkt 9.1(d) anførte hændelser, eller Astrak med rimelighed mener, at kunden er ved at blive genstand herfor, eller hvis kunden undlader at betale et skyldigt beløb i henhold til denne kontrakt på forfaldsdatoen for betaling.

9.3 Uden begrænsning af sine øvrige rettigheder eller retsmidler kan Astrak opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning ved at give skriftlig meddelelse til kunden, hvis kunden ikke betaler et skyldigt beløb i henhold til kontrakten på forfaldsdatoen for betaling.

9.4Ved opsigelse af kontrakten, uanset årsag, skal kunden straks betale alle udestående (ubetalte) fakturaer og renter til Astrak sammen med eventuelle omkostninger og udgifter, som Astrak med rimelighed har afholdt i forbindelse med opkrævning af betaling af sådanne udestående beløb, som kunden skylder.

9.5 Opsigelse af kontrakten påvirker ikke nogen af parternes rettigheder og retsmidler, der er opstået ved opsigelsen, herunder retten til at kræve erstatning for enhver misligholdelse af denne kontrakt, der eksisterede på eller før datoen for opsigelsen.

9.6 Enhver bestemmelse i kontrakten, der udtrykkeligt eller stiltiende er bestemt til at træde i kraft eller forblive i kraft ved eller efter opsigelse, forbliver i fuld kraft og virkning.

10. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

10.1 Intet i disse betingelser begrænser eller udelukker Astraks ansvar for:

(a) død eller personskade forårsaget af uagtsomhed eller uagtsomhed fra dennes medarbejdere, agenter eller underleverandører (alt efter hvad der er relevant);

(b) bedrageri eller svigagtig vildledning;

c) overtrædelse af de vilkår, der følger af afsnit 12 i Sale of Goods Act (lov om salg af varer) 1979

d) defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987 (lov om forbrugerbeskyttelse) eller

(e) ethvert forhold, hvor det ville være ulovligt for Astrak at udelukke eller begrænse ansvar.

10.2 Med forbehold af punkt 1:

(a) Astrak er under ingen omstændigheder ansvarlig over for kunden, hverken i kontrakt, delikt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden måde for tab af fortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader, der opstår under eller i forbindelse med kontrakten; og

(b) Astraks samlede ansvar over for kunden i forbindelse med alle andre tab, der opstår under eller i forbindelse med kontrakten, uanset om det er i kontrakt, delikt (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemte forpligtelser eller på anden måde, må under ingen omstændigheder overstige 100% af varens pris.

11. Hvor kunden er et aktieselskab frem for en enkeltmandsvirksomhed eller et partnerskab, vil Astrak handle på grundlag af, at alle direktører i aktieselskabet hæfter solidarisk for prisen på varerne. Dette gælder, uanset hvornår der måtte blive udpeget en direktør i selskabet. Aktieselskabets direktører hæfter solidarisk, så længe en faktura er udestående, og mens vilkårene i denne aftale som nævnt finder anvendelse. Disse bestemmelser finder tilsvarende anvendelse, når kunden er et kommanditselskab. 12. Ingen af parterne misligholder denne kontrakt eller er ansvarlige for forsinkelse i udførelsen eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, hvis en sådan forsinkelse eller manglende opfyldelse skyldes force majeure. Hvis forsinkelsen eller misligholdelsen fortsætter i 3 måneder, kan den ikke berørte part opsige denne kontrakt med 4 ugers skriftligt varsel til den berørte part. 13. 13.1 Overdragelse og andre transaktioner

(a) Astrak kan til enhver tid overdrage, overføre, pantsætte, opkræve, udlicitere eller på anden måde forvalte alle eller nogle af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten.

(b) Kunden må ikke overdrage, overføre, pantsætte, opkræve, udlicitere, oprette en trust eller på anden måde forvalte nogle eller alle sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten uden forudgående skriftligt samtykke fra Astrak.

13.2 Fortrolighed

(a) Hver part forpligter sig til ikke på noget tidspunkt at videregive fortrolige oplysninger vedrørende den anden parts eller virksomheds forretning, anliggender, kunder eller leverandører, bortset fra hvad der er tilladt i henhold til punkt 2(b).

b) Hver part kan videregive den anden parts fortrolige oplysninger:

(i) til sine medarbejdere, funktionærer, repræsentanter eller rådgivere, der har brug for disse oplysninger med henblik på at udøve partens rettigheder eller udføre sine forpligtelser i henhold til eller i forbindelse med denne aftale. Hver part skal sikre, at dennes medarbejdere, funktionærer, repræsentanter eller rådgivere, som får videregivet den anden parts fortrolige oplysninger, overholder dette punkt 2; og

(ii) som krævet ved lov, en domstol med kompetent jurisdiktion eller enhver statslig eller regulerende myndighed.

c) Ingen part må bruge den anden parts fortrolige oplysninger til andre formål end at udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til eller i forbindelse med denne aftale.

13.3 Hele aftalen

(a) Denne kontrakt udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter og ophæver alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, garantier, repræsentationer og forståelser mellem dem, hvad enten disse er skriftlige eller mundtlige, vedrørende aftalens genstand.

(b) Hver part accepterer, at denne ikke har nogen retsmidler med hensyn til erklæring, repræsentation, forsikring eller garanti, (uanset om den er afgivet uagtsomt eller ej), der ikke er angivet i denne aftale. Hver part accepterer, at denne ikke kan gøre krav gældende ved utilsigtet eller uagtsom vildledning eller uagtsom fejlinformation baseret på en erklæring i denne aftale.

13.4 Ændringer Ingen ændring af denne kontrakt træder i kraft, medmindre den er skriftlig og underskrevet af parterne (eller deres bemyndigede repræsentanter).

13.5 Afkald Ingen parts undladelse eller forsinkelse i at udøve en rettighed eller et retsmiddel, der er anført i kontrakten eller ved lov, udgør et afkald på denne eller nogen anden rettighed eller retsmiddel, og det forhindrer eller begrænser heller ikke yderligere udøvelse af denne eller nogen anden rettighed eller retsmiddel. Ingen enkelt eller delvis udøvelse af en sådan rettighed eller et sådant retsmiddel skal forhindre eller begrænse yderligere udøvelse af denne eller nogen anden rettighed eller retsmiddel.

13.6 Ophævelse Hvis en bestemmelse eller delbestemmelse i kontrakten er eller bliver ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, skal denne anses for ændret i det mindste omfang, der er nødvendigt, for at gøre den gyldig, lovlig og håndhævelig. Hvis en sådan ændring ikke er mulig, anses den pågældende bestemmelse eller delbestemmelse for ophævet. Enhver ændring eller sletning af en bestemmelse eller delbestemmelse i henhold til dette punkt påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af resten af kontrakten.

13.7 Meddelelser

(a) Enhver meddelelse eller anden kommunikation, der gives til en part i henhold til eller i forbindelse med kontrakten, skal være skriftlig, stiles til denne part på dennes hjemsted (hvis det er et selskab) eller dennes hovedkvarter (i ethvert andet tilfælde) eller en anden adresse, som denne part måtte have angivet skriftligt til den anden part i overensstemmelse med denne bestemmelse, og skal leveres personligt, sendes med anbefalet post eller anden levering næste arbejdsdag, med kurer eller e-mail.

(b) En meddelelse eller anden kommunikation anses for at være modtaget: hvis den leveres personligt når den efterlades på den adresse, der er nævnt i punkt 7(a); hvis den sendes med anbefalet post eller anden levering næste arbejdsdag er modtager i hænde kl. 9.00 næste arbejdsdag efter afsendelse, hvis den leveres med kurer på den dato og det tidspunkt, hvor kurerens leveringskvittering er underskrevet, eller hvis den sendes via e-mail den efterfølgende arbejdsdag efter afsendelse.

(c) Bestemmelserne i dette punkt finder ikke anvendelse på forkyndelse af retssager eller andre dokumenter i retssager.

13.8 Tredjeparts rettigheder Ingen andre end en part i denne kontrakt og deres godkendte repræsentanter har ret til at håndhæve nogen af dens vilkår. 13.9 Gældende lovgivning Kontrakten, enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med aftalen eller dens genstand eller dannelse, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med skotsk lov. 13.10 Jurisdiktion Hver part accepterer uigenkaldeligt, at de skotske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist eller ethvert krav (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt eller dens genstand eller dannelse.